verzoendLEVEN

Leven uit de verzoende gemeenschap:

Oase van leven zijn:

het leven met God ervaren en doorgeven

Agenda

There is no Event

Over Ons

God heeft ons door Jezus Christus bij Zichzelf teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u! (2 Korintiërs 5: 18-20)

Wij maken Gods aanbod van verzoening bekend en ondersteunen mensen om in hun identiteit van zonen en dochters van God te wandelen en zodoende een leven in overvloed te kunnen ervaren.
God is liefde en als Vader is Hij op zoek naar zijn kinderen. Door het verlossingswerk van Zijn zoon Jezus aan het kruis, is het voor iedereen mogelijk geworden om kinderen van God te worden.
Kind van God zijn en er ook naar leven en handelen kan totaal van elkaar verschillen. Hierdoor ervaren we het leven niet zoals God, onze Vader het voor ons bedoeld heeft. Jezus zegt in Joh. 10:10 wat voor soort leven voor ons bedoeld is: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.”

Verzoening tot herstel van de relatie met God de Vader

Door de weg van vergeving en verzoening zal de relatie met God hersteld worden en nieuw leven geven.

Verzoening met onszelf, anderen, ons verleden en onze omstandigheden.

Dit is de eerste stap naar zoon of dochter zijn, meer van het leven te ontvangen en vrij te komen van de lasten die we met ons meedragen.

Ontdekken wat het betekent om zoon of dochter van God te zijn

Jezus wandelde in een heerlijke vrijheid als Zoon van God. Dezelfde vrijheid is ook beschikbaar voor ons als we ontdekken hoe we in Jezus zonen of dochters van God zijn en daar naar handelen en wandelen.

„Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God.” (Rom 8:21)

Meer van Gods leven in het leven van mensen brengen

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven.” (1 Johannes 5:12)

Bij deze God is de bron van het leven te vinden.

” Want U bent de bron van al het leven” (Psalm 36:10)

Gods aanbod van verzoening bevat alles voor een vervuld leven: redding, bevrijding, genezing, het leven, relatie, bescherming en verzorging.

Het gaat erom als zonen en dochters van God, de heerlijkheid van Gods liefdevolle heerschappij zichtbaar en ervaarbaar te maken. Daarmee eren we God, Onze Vader.

“Jezus roept niet op tot een nieuwe religie, maar tot leven.” (Dietrich Bonhoeffer)

Wegen naar een vervuld leven met elkaar ontdekken en uitleven

Verzoend als zonen en dochters van God te leven betekent voor ons:

 • Gods genade en vergeving beleven.
 • Gods onvoorwaardelijke liefde aannemen, eigen maken en uitdelen.
 • Het avondmaal samen vieren. We breken het brood, hebben deel aan het lichaam van Christus en zijn ook samen het Lichaam van Christus. We zijn door het bloed van Jezus met Christus en elkaar verbonden in een verbond van genade. Wij delen in het leven van Jezus.
 • Groeien in de ware identiteit als geliefde zoon of dochter.
 • Onze identiteit als zonen en dochters van God delen met anderen.
 • Meewerken aan een cultuur van waardering, bemoediging en dankbaarheid.

Verzoend als zonen en dochters van God te leven bewerkt:

 • Genezing van geest, ziel en lichaam.
 • Bevrijding van bitterheid, haat, afwijzing, niet vergeven kunnen, wetticisme, meedogenloosheid en alle blokkaden voor het leven.
 • Waardering voor je eigen leven krijgen en daardoor in staat zijn om gezonde grenzen te stellen.
 • Als zonen en dochters van God in een heerlijke vrijheid komen.
 • Jezelfopnieuw kunnen verbinden met andere mensen en het kunnen leven in gemeenschap. Gemeenschap betekent voor ons het leven delen en leven doorgeven.

Gemeenschap betekent voor ons leven delen – leven doorgeven.

We versterken elkaar door onze eigen ervaringen met het leven te delen en elkaar te bemoedigen en te stimuleren in de uitdagingen van het leven. Hier oefenen we ons in door na te denken over het leven, woorden van leven uit te spreken en beslissingen te nemen voor het leven.

Een leven in overvloed doorgeven

 • Wij helpen mee om bronnen van het leven weer te laten stromen en oases van het leven te initiëren.
 • Samen maken we Gods geheimen van een leven in overvloed bekend.
 • We willen mensen een levende hoop, perspectief en toekomst bieden en hen mogelijkheden van het leven te laten zien, zodat ze zelf ambassadeurs van het leven worden.

Gods Vaderliefde bekend en zichtbaar maken:

 • door ons dagelijks leven en door onze activiteiten.
  Onze identiteit als Zijn geliefde kinderen bekend maken en doorgeven wat het betekent om Zijn geliefde kinderen te zijn door mensen die God hebben leren kennen als een liefhebbende Vader en beseffen wat het betekent om een kind van God te zijn.

Het Koninkrijk van God en Zijn liefdevolle heerschappij zichtbaar maken:

 • door mensen uit verschillende denominaties, naties en culturen die verzoend en in eenheid als ambassadeurs van verzoening en van het leven actief zijn.
 • door mensen die meer van Gods leven in hun leven ervaren hebben.

Bronnen van het leven weer laten stromen:

 • door mensen die een levende relatie met Jezus en Zijn Vader hebben.
 • door mensen die verzoening met hun levensverhaal, hun voorgeslacht, hun teleurstellingen en hun beperkingen ervaren.
 • waardoor mensen nieuwe hoop krijgen en leven ervaren zodat ze zelf uitgroeien tot ambassadeur van het leven in hun invloedsfeer.

Oases van het leven initiëren:

 • waar mensen de aanwezigheid van God ervaren en vernieuwd in het leven met God, versterkt, bemoedigd en toegerust worden.
 • waar Gods prioriteit leeft: “[…] zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. “(Mat 6:33)
 • die een plek zijn van ontmoeting, waar ervaringen met God gedeeld worden en waar mensen kunnen horen wat God aan het doen is.
 • die een plek zijn waar mensen partners vinden met wie zij het Koninkrijk van God samen kunnen uitbreiden.

Bruggen bouwen:

 • door te pleiten voor verzoening en eenheid in het lichaam van Christus.
 • die het volk van God in eenheid en liefde zichtbaar maken en zo zoekende mensen de mogelijkheid geven om Jezus te leren kennen en Hem lief te hebben.

1995

Uit de ervaringen door een interkerkelijk initiatief ‘Versöhnungswege’ naar aanleiding van de 50e jaarlijkse gedenkdag van het einde van de oorlog ontstond.

2000

Een binationale Duits-Nederlandse gemeente, de Euregio Christen Gemeente Aalten-Bocholt.

2002

De ervaringen die we hebben opgedaan in deze gemeente, vormden de basis voor diverse seminars en scholen, die we niet confessioneel gebonden hebben georganiseerd.

2004

Vanuit dit verzoeningswerk is het niet-confessioneel gebonden ‘Netwerk van Ambassadeurs van verzoening’ ontstaan.

2006

Start van de netwerkbijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen, elkaar bemoedigen, elkaar ondersteunen en het voortzetten van de gezamenlijke roeping.

2012

Begin van de seminars ‘Als muren vallen’ met als thema leven vanuit Gods acceptatie in plaats van leven achter muren van afwijzing.

2012

Wekelijks wordt de ‘Gedachte van de week’, een impuls over de opdracht van verzoening, per mail verstuurd.

2014

Oprichting van de gemeenschap “VERZOEND LEVEN” en tegelijk een uitbreiding van onze bediening om zowel ambassadeurs van verzoening als van het leven te zijn.

2014

Overeenkomstig hiermee hebben we de naam van onze bediening veranderd in “Verzoend leven”.

2015

Het begin van levensontdekkers kleine groepen met als doel “Een levensontdekker zijn – meer van Gods leven in mijn leven ervaren!”

2016

Start van oase Münsterland (met christenen uit andere gemeenschappen en bewegingen samen) met als doel een interkerkelijke geestelijke opwekking in het Münsterland.

2019

Stichting van de vereniging in Duitsland : Verein Versöhnt Leben

2022

Na corona gestart met nieuwe aktiviteiten op straat in Bocholt, onder het motto: “Leven in plaats van overleven”

2023

Start met de Zondags-oase (Sonntags-Oase) in Bocholt

2023

Start met de Zondags-oase (Sonntags-Oase) in Bocholt

Activiteiten

Ondersteuning en advies
bij het opstarten van oases van leven

Coördinatorenteam

Brigitte Belau

Ralf Belau

Birgit Buß

Claire Kluit

Arie Kluit

Aanbeveling

Te bestellen via de webshop van Vrij Zijn.

€ 12,95

Contact

Support

Wilt u ons ondersteunen?

Donaties voor ons werk kunnen worden overgemaakt naar de volgende rekening:

VERSÖHNT LEBEN e.V.

Stadtsparkasse Bocholt

IBAN: DE67 4285 0035 0000 1312 68

BIC: WELADED1BOH

 

thumbsupsml